Gen nhân đôi 4 lần đã lấy của môi trường nội bào 36000 nu trong đó có 10800 G tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen

Question

Gen nhân đôi 4 lần đã lấy của môi trường nội bào 36000 nu trong đó có 10800 G tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của gen

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-11-08T21:11:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:12:54+00:00

  Gọi số Nu của gen là N 

  Gen nhân đôi 4 lần đã lấy của môi trường nội bào 36000 nu 

  Tức là  ( 2^4-1)xN=3600=> N=36000/15=2400 Nu

  Gen nhân đôi 4 lần đã lấy của môi trường nội bào 10800 G

  Tức là (2^4-1)xG=10800 => G=720

  Theo nguyên tắc bổ sung G=X=720

    và A+G=1200 suy ra A=T=1200-720=480

  Tỉ lệ % từng loại nu của gen

  A=T=480/2400=20%

  G=X=720/2400=30%

  0
  2021-11-08T21:13:27+00:00

  Đáp án:

  – Gọi số nuclêôtit của gen là N

  – Theo đề bài, ta có:

  ($2^{4}$ – 1) × N = 3600

  ⇒  N = $\frac{36000}{15}$ = 2400 Nu

  ($2^{4}$ – 1) × G = 10800 Nu

  ⇒ G = 720 Nu

  ⇒ G = X = 720 Nu

  A + G = 1200 Nu

  ⇒ A = 1200 – 720 = 480 Nu

  ⇒ A = T = 480 Nu

  * Tỉ lệ % từng loại Nu của gen là:

  + A = T = $\frac{480}{2400}$ × 100% = 20%

  + G = X = $\frac{720}{2400}$ × 100% = 30%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )