Ghi tên các nguyên tố hóa học sau: He, B, C, N, O, F ,Ne, AI, Si,P,S, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, In,Sn,Sb, Te,I, Xe, Tl, Pb, Bi, Po, At,Rn Vd: H:

Question

Ghi tên các nguyên tố hóa học sau: He, B, C, N, O, F ,Ne, AI, Si,P,S, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, In,Sn,Sb, Te,I, Xe, Tl, Pb, Bi, Po, At,Rn
Vd: H: hidro

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-09T22:51:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:53:24+00:00

  $\text{He : Heli}$
  $\text{B: Bo}$
  $\text{C: Cacbon}$
  $\text{N: Nitơ}$
  $\text{O: Oxi}$
  $\text{F: Flo}$
  $\text{Ne: Neon}$
  $\text{Al: Nhôm ( Aluminium)}$
  $\text{Si: Silic}$
  $\text{P: Photpho}$
  $\text{S: Lưu huỳnh ( Sunfua)}$
  $\text{Cl: Clo}$
  $\text{Ar: Argon}$
  $\text{Ga: Gali}$
  $\text{Ge: Gecmani}$
  $\text{As: Asen}$
  $\text{Se: Selen}$
  $\text{Br: Brom}$
  $\text{Kr: Krypton}$
  $\text{In: Indi}$
  $\text{Sn: Thiếc ( Stannum)}$
  $\text{Sb: Antimon}$
  $\text{Te: Telua}$
  $\text{I: Iot}$
  $\text{Xe: Xenon}$
  $\text{Ti: Titan}$
  $\text{Pb: Chì ( Plumbum)}$
  $\text{Po: Poloni}$
  $\text{At: Astatin}$
  $\text{Rn: Radon}$
  Cái tên trong ngoặc đơn là tên Hi lạp của nó và cũng là giải thích của tên kí hiệu!

  0
  2021-07-09T22:53:31+00:00

  $He$ là Heli

  $B$ là Bo

  $C$ là Cacbon

  $N$ là Nitơ

  $O$ là Oxi

  $F$ là Flo

  $Ne$ là Neon

  $Al$ là Nhôm

  $Si$ là Silic

  $P$ là Photpho

  $S$ là Lưu huỳnh

  $Cl$ là Clo

  $Ar$ là Argon

  $Ga$ là Gali

  $Ge$ là Gecmani

  $As$ là Asen

  $Se$ là Selen

  $Br$ là Brom

  $Kr$ là Krypton

  $In$ là Indi

  $Sn$ là Thiếc

  $Sb$ là Antimon

  $Te$ là Telu

  $I$ là Iot

  $Xe$ là Xenon

  $Tl$ là Tali

  $Pb$ là Chì

  $Bi$ là Bitmut

  $Po$ là Poloni

  $At$ là Astatin

  $Rn$ là Radon

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )