giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu : $\dfrac{x-3}{x+4} >0$

Question

giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu :
$\dfrac{x-3}{x+4} >0$

in progress 0
Adalyn 5 ngày 2021-09-09T14:25:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:26:43+00:00

  Đáp án:

  $x \in (-\infty;\ -4)\ \cup\ (3;\ +\infty)$

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{x-3}{x+4}>0$

  $⇔(x-3)(x+4)>0$

  Ta có bảng xét dấu:

  $\begin{array}{|c|ccccccc|}\hline x&&&-4&&3&&\\\hline x+4&&-&0&+&|&+&\\\hline x-3&&-&|&-&0&+&\\\hline (x-3)(x+4)&&+&|&-&|&+&\\\hline\end{array}$

  Vậy $x \in (-\infty;\ -4)\ \cup\ (3;\ +\infty)$

   

  0
  2021-09-09T14:26:47+00:00

  Đặt \(f(x)=\dfrac{x-3}{x+4}\)

  \(\begin{array}{|c|cccc|}\hline x&-\infty&&-4&&3&&+\infty\\x-3&&-&|&-&0&+\\x+4&&-&0&+&|&+\\f(x)&&+&||&-&0&+\\\hline\end{array}\)

  \(f(x)>0\\→x>3\quad or\quad x<-4\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )