Giải chi tiết giúp e với e cám ơn mọi người ạ Nung nóng 33,6g bột sắt với 24g bột lưu huỳnh (trong bình kín không có không khí) một thời gian thu được

Question

Giải chi tiết giúp e với e cám ơn mọi người ạ
Nung nóng 33,6g bột sắt với 24g bột lưu huỳnh (trong bình kín không có không khí) một thời gian thu được hỗn hợp rắn X( chứa 3 chất rắn) biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính % khối lương FeS trong X

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-08-04T20:20:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:22:21+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{FeS}}  = 73,333\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + S\xrightarrow{{{t^o}}}FeS\)

  BTKL:

  \({m_X} = {m_{Fe}} + {m_S} = 33,6 + 24 = 57,6{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{Fe}} = \frac{{33,6}}{{56}} = 0,6{\text{ mol;}}{{\text{n}}_S} = \frac{{24}}{{32}} = 0,75{\text{ mol}}\)

  Vì \(n_S>n_{Fe}\) nên \(S\) dư, hiệu suất tính theo \(Fe\)

  \( \to {n_{Fe{\text{ phản ứng}}}} = {n_{FeS}} = 0,6.80\%  = 0,48{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{FeS}} = 0,48.(56 + 32) = 42,24{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{FeS}} = \frac{{42,24}}{{57,6}} = 73,333\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )