Giải giùm mk nha hứa vote 5* Cả hai máy tiện cùng chạy trong 5 giờ làm được 150 sản phẩm .Mỗi giờ máy thứ nhất làm được nhiều hơn

Question

Giải giùm mk nha hứa vote 5*
Cả hai máy tiện cùng chạy trong 5 giờ làm được 150 sản phẩm .Mỗi giờ máy thứ nhất làm được nhiều hơn máy thứ hai 4 sản phẩm . Hỏi tổng số sản phẩm của mỗi máy làm trong 1 giờ

in progress 0
Audrey 19 giờ 2021-09-16T18:21:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:22:47+00:00

  Gọi số sản phẩm máy thứ nhất làm trong `1h` là `x` (sản phẩm)(x∈N*)

  Số sản phẩm máy thứ hai làm trong `1h` là:

  `x-4` (sản phẩm)

  `1h` cả hai máy làm được là :

  `x+x-4=2x-4` (sản phẩm)

  Vì `5h` hai máy làm được `150` sản phẩm nên ta có phương trình :

  `5(2x-4)=150`

  `⇔10x-20=150`

  `⇔10x=170`

  `⇔x=17(TM)`

  Vậy 1h máy thứ nhất làm được `17` sản phẩm

                             hai làm được `17-4=13` sản phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )