giải giùm nmk nha ! x-1 / 2 = y+2 / 3 = z-3 / 4 và x- 2y + 3z = 46

Question

giải giùm nmk nha !
x-1 / 2 = y+2 / 3 = z-3 / 4 và x- 2y + 3z = 46

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-11T11:06:32+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:08:09+00:00

  Đáp án: x = 9 ; y = 10 ; z = 19

   

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có : $\frac{x-1}{2}$ = $\frac{y+2}{3}$ = $\frac{z-3}{4}$ = $\frac{2(y+2)}{3.2}$ = $\frac{3(z-3)}{4.3}$ = $\frac{2y+4}{6}$ = $\frac{3z-9}{12}$ = $\frac{46-1-4-9}{2-6+12}$ = $\frac{32}{8}$ = 4

  Ta có :

  $\frac{x-1}{2}$ = 4

  → x = 9

  $\frac{y+2}{3}$ = 4

  → y = 10

  $\frac{z-3}{4}$ = 4

  → z = 19

  0
  2021-08-11T11:08:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `(x-1)/ 2 = (y+2)/ 3 = (z-3)/ 4`

  `=>(x-1)/ 2 = (2(y+2))/ 6 = (3(z-3))/ 12`

  `=>(x-1)/ 2 = (2y+4)/6 = (3z-9)/12`

   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

    `(x-1)/ 2 = (2y+4)/6 = (3z-9)/12=((x-1)-(2y+4)+(3z-9))/(2-6+12)`

  `=(x-1-2y-4+3z-9)/(2-6+12)=((x-2y+3z)+(-1-4-9))/(2-6+12)`

  `=(46-14)/(2-6+12)=32/8=4`

  `=>`$\left\{\begin{matrix}x-1=4.2=8\\y+2=4.3=12\\z-3=4.4=16\end{matrix}\right.$`=>`$\left\{\begin{matrix}x=8+1=9\\y=12-2=10\\z=16+3=19\end{matrix}\right.$

       Vậy `x=9;y=10;x=19.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )