Giải hộ mình với dẫn 3,36g 2anken là đồng đẳng kế tiếp nhau đi qua br2 dư thấy khối lượng br2 tăng lên 7,7g . tính phần trăm của 2anken

Question

Giải hộ mình với dẫn 3,36g 2anken là đồng đẳng kế tiếp nhau đi qua br2 dư thấy khối lượng br2 tăng lên 7,7g . tính phần trăm của 2anken

in progress 0
Madelyn 2 năm 2021-08-09T01:51:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:53:14+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{{C_3}{H_6}}}  = 27,3\%; \% {m_{{C_4}{H_8}}} = 72,7\% \)

  Giải thích các bước giải:

  3,36 lít nha em

   Gọi công thức chung của 2 anken là \(C_nH_{2n}\)

  Dẫn hỗn hợp qua brom

  \({C_n}{H_{2n}} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n}}B{r_2}\)

  Khối lượng bình tăng chính là khối lượng của 2 anken phản ứng.

  \({n_{anken}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15{\text{ mol;}}{{\text{m}}_{anken}} = 7,7{\text{ gam}}\)

  \( \to {M_{anken}} = 14n = \frac{{7,7}}{{0,15}} \to n = 3,67\)

  Vì 2 anken kế tiếp nhau nên số \(C\) của chúng lần lượt là \(3,4\)

  Vậy 2 anken là \(C_3H_6;C_4H_8\) với số mol lần lượt là \(x;y\)

  \( \to x + y = 0,15;42x + 56y = 7,7\)

  Giải được:

  \(x=0,05;y=0,1\)

  \( \to {m_{{C_3}{H_6}}} = 0,05.42 = 2,1{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{{C_3}{H_6}}} = \frac{{2,1}}{{7,7}} = 27,3\%  \to \% {m_{{C_4}{H_8}}} = 72,7\% \)

  0
  2021-08-09T01:53:35+00:00

  Sửa đề: $3,36l$ anken 

  $n_{\text{anken}}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$

  $m_{\text{tăng}}=7,7g=m_{\text{anken}}$

  $\Rightarrow \overline{M}=\dfrac{7,7}{0,15}=51,33$

  $\Rightarrow \overline{C}=\dfrac{51,33}{14}=3,6$

  Vậy 2 anken là $C_3H_6$ (x mol), $C_4H_8$ (y mol)

  $\Rightarrow x+y=0,15$

  Mặt khác $42x+56y=7,7$

  $\Rightarrow x=0,05; y=0,1$

  $\%V_{C_3H_6}=\dfrac{0,05.100}{0,15}=33,33\%$

  $\to \%V_{C_4H_8}=66,67\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )