Giải phương trình: (3x-1)² -3(3x-2)=9(x+1)(x-3)

Question

Giải phương trình:
(3x-1)² -3(3x-2)=9(x+1)(x-3)

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-10-26T18:58:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:59:35+00:00

  Đáp án:

  $S = { \dfrac{−34}{3} }$

  Giải thích các bước giải:

  $(3x−1)^2−3(3x−2)=9(x+1)(x−3)$

  $⇔9x^2−6x+1−9x+6=9(x^2−4x−3) $

  $⇔9x^2−15x+7=9x^2−18x−27$

  $⇔9x^2−15x−9x^2+18x=-7-27$

  $⇔3x=−34$

  $⇔x= \dfrac{−34}{3}$

  Vậy: `S= {frac{−34}{3}} `

  0
  2021-10-26T18:59:59+00:00

  Đáp án:

  $(3x-1)^2-3(3x-2)=9(x+1)(x-3)$

  $⇔9x^2-6x+1-9x+6=9(x^2-3x+x-3)$

  $⇔9x^2-(6x+9x)+7=9((x^2-2x-3)$

  $⇔9x^2-15x+7=9x^2-18x-27$

  $⇔9x^2-9x^2-15x+18x=-27-7$

  $⇔3x=-34$

  $⇔x=\frac{-34}{3}$

  Vậy $x=\frac{-34}{3}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )