Giải phương trình: $\frac{1}{4}$$(x+1)+$$\frac{3}{4}$$(2x+1)=$$\frac{1}{6}$$[2x+3(x+1)]+$$\frac{1}{12}$$(7+12x)$

Question

Giải phương trình:
$\frac{1}{4}$$(x+1)+$$\frac{3}{4}$$(2x+1)=$$\frac{1}{6}$$[2x+3(x+1)]+$$\frac{1}{12}$$(7+12x)$

in progress 0
aihong 1 năm 2021-11-13T06:44:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:46:04+00:00

  Đáp án:

  Tập nghiệm của pt là S = { – 1 }

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T06:46:32+00:00

  Đáp án:

  `x=-1`

  Giải thích các bước giải:

  `1/4 (x+1)+3/4 (2x+1)=1/6 [2x+3(x+1)]+1/12 (7+12x)`

  `->(x+1)/4+(6x+3)/4=(5x+3)/6+(12x+7)/12`

  `->(7x+4)/4=(10x+6+12x+7)/12`

  `->(7x+4)/4=(22x+13)/12`

  `->(21x+12)/12=(22x+13)/12`

  `->21x+12=22x+13`

  `->22x-21x=12-13`

  `->x=-1`

  Vậy `x=-1`

  `cancel{nocopy//2072007}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )