giải phương trình :sin2 x – cos2 x = cos4x

Question

giải phương trình :sin2 x – cos2 x = cos4x

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-05T02:54:48+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T02:56:28+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $sin2x -cos 2x=cos4x$

  $<=>sin2x-cos2x=cos^2 2x-sin^2 2x$

  $<=>(cos2x-sin2x)(cos2x+sin2x)+(cos2x-sin2x)=0$

  $<=>(cos2x-sin2x)(cos2x +sin 2x+1)=0$

  TH1$ cos2x-sin2x=0<=>\sqrt{2} cos(2x+\frac{\pi}{4})=0<=>2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi<=>x=\frac{\pi}{8}+k \frac{\pi}{2}$

  TH2 cos2x+sin2x=-1

  Giải tương tự

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )