giải pt a(b ²-c ²)+b(c ²-a ²)+c(a ²-b ²)

Question

giải pt
a(b ²-c ²)+b(c ²-a ²)+c(a ²-b ²)

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-01T00:13:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:14:33+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\rm a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2)$

  $\rm = ab^2 – ac^2 + bc^2 – ba^2 + ca^2 – cb^2$

  $\rm =( ab^2 – b^2c ) + ( ca^2 – ac^2 ) + ( bc^2 – ba^2)$

  $\rm = b^2 ( a – c ) + ac ( a – c ) – b ( a – c ) ( a + c )$ 

  $\rm = ( a – c ) ( b^2 + ac – ab – bc )$ 

  $\rm = ( a – c ) [ c (  b – c ) – a ( b – c ) ]$ 

  $\rm = ( a – c ) ( b – c ) ( c – a )$

  0
  2021-10-01T00:14:56+00:00

  Đáp án: `=(a-b)(b-c)(c-a)`

   

  Giải thích các bước giải:

   `a(b²-c²)+b(c²-a²)+c(a²-b²)`

  `= a(b²-c²)+b(c²-b²+b²-a²)+c(a²-b²)`

  `= a(b²-c²)-b(b²-c²)-b(a²-b²)+c(a²-b²)`

  `= (b²-c²)(a-b)+(a²-b²)(c-b)`

  `= (b-c)(b+c)(a-b)-(a-b)(a+b)(b-c)`

  `= (a-b)(b-c)(b+c-a-b)`

  `=(a-b)(b-c)(c-a)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )