Giải pt sau c;(2x + 3) (3x – 6) =0 d;(0,5x – 4) (2x – 5)=0

Question

Giải pt sau
c;(2x + 3) (3x – 6) =0
d;(0,5x – 4) (2x – 5)=0

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-10T04:19:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T04:21:14+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `c//(2x+3)(3x-6)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x+3=0\\ 3x-6=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x=-3\\ 3x=6\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-\frac{3}{2}\\ x=2\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-(3)/(2);2}`

  `d//(0,5x-4)(2x-5)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}0,5x-4=0\\2x-5=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}0,5x=4\\2x=5\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=8\\x=\frac{5}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={8;(5)/(2)}`

  0
  2021-10-10T04:21:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: c> (2x + 3) (3x – 6) =0

  =>  2x + 3 = 0 và 3x – 6 = 0

  => 2x = -3 và 3x = 6

  => x = -3/2 và x = 2

  Vậy x = -3/2 và x = 2

  d> (0,5x – 4) (2x – 5)=0

  => 0,5x – 4 = 0 và 2x – 5 = 0

  => 0,5x = 4 và 2x = 5

  => x = 8 và x = 5/2 

  Vậy x = 8 và x = 5/2 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )