giúp em bài này : Cho tập hợp số : A= {0,1,2,3,4,5,6}.Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3

Question

giúp em bài này : Cho tập hợp số : A= {0,1,2,3,4,5,6}.Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3

in progress 0
Hailey 18 phút 2021-09-22T14:20:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:21:58+00:00

  Đáp án:

  Có thể lập được $144$ số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 3 từ tập $A=\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số có 4 chữ số chia hết cho 3 có dạng: $\overline{abcd}$

  Các cặp số có 4 chữ số chia hết cho 3: $\{0; 1; 2; 3\};\,\{0; 1; 2; 6\};\,\{0; 2; 3; 4\};\,\{0; 3; 4; 5\};\,\{1; 2; 3; 6\};\,\{1; 2; 4; 5\};\,\{1; 3; 5; 6\}$

  Xét cặp $\{0; 1; 2; 3\}$

  Chọn a có 3 cách chọn (vì $a\ne 0$)

  Chọn b có 3 cách chọn

  Chọn c có 2 cách chọn

  Chọn d có 1 cách chọn

  Vậy có: $3.3.2.1=18$ số có 4 chữ số chia hết cho 3 từ cặp $\{0; 1; 2; 3\}$

  Tương tự với các 3 cặp $\{0; 1; 2; 6\};\,\{0; 2; 3; 4\};\,\{0; 3; 4; 5\}$ 

  $\to$ Số số có 4 chữ số chia hết cho 3 từ các cặp $\{0; 1; 2; 3\};\,\{0; 1; 2; 6\};\,\{0; 2; 3; 4\};\,\{0; 3; 4; 5\}$ là: $18.4=72$ (số)

  Xét cặp $\{1; 2; 3; 6\}$

  Chọn a có 4 cách chọn

  Chọn b có 3 cách chọn

  Chọn c có 2 cách chọn

  Chọn d có 1 cách chọn

  Vậy có: $4.3.2.1=24$ số có 4 chữ số chia hết cho 3 từ cặp $\{1; 2; 3; 6\}$

  Tương tự với 2 cặp $\{1; 2; 4; 5\};\,\{1; 3; 5; 6\}$

  $\to$ Số số có 4 chữ số chia hết cho 3 từ các cặp $\{1; 2; 3; 6\};\,\{1; 2; 4; 5\};\,\{1; 3; 5; 6\}$ là: $24.3=72$ (số)

  Vậy số số chữ số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 3: $72+72=144$ số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )