Giúp em với ạ a, 50/x – 50/x+5 = 3/5 b, 480/x – 10 = 480/x+4

Question

Giúp em với ạ
a, 50/x – 50/x+5 = 3/5
b, 480/x – 10 = 480/x+4

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-11T07:52:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T07:54:31+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `a)` `(50)/(x)-(50)/(x+5)=3/5`  `(1)`   ĐKXĐ: `x\ne0;x\ne-5`

  `<=>frac{250(x+5)-250x}{5x(x+5)}=frac{3x(x+5)}{5x(x+5)}`

  `=>250(x+5)-250x=3x(x+5)`

  `<=>250x+1250-250x=3x^2+15x`

  `<=>3x^2+15x-1250=0`

  `Delta=15^2-4.3.(-1250)=15225>0`

  `=>\sqrt{Δ}=5\sqrt{609}`

  Do đó `x_1=frac{-15+\sqrt{609}}{6}` `text{( Thoả mãn điều kiện )}`

              `x_2=frac{-15-\sqrt{609}}{6}` `text{( Thoả mãn điều kiện )}`

  Vậy phương trình `(1)` có tập nghiệm `S={frac{-15±\sqrt{609}}{6}}`

  `b)` `(480)/(x)-10=(480)/(x+4)`   `(2)`     ĐKXĐ: `x\ne0;x\ne-4`

  `<=>frac{480(x+4)-480x}{x(x+4)}=frac{10x(x+4)}{x(x+4)}`

  `=>480x+1920-480x=10x^2+40x`

  `<=>10x^2+40x-1920=0`

  `<=>x^2+4x-192=0`

  `Delta=4^2-4.1.(-192)=784>0`

  `=>\sqrt{Δ}=28`

  Do đó: `x_1=frac{-4+28}{2}=12` `text{( Thoả mãn điều kiện )}`

              `x_2=frac{-4-28}{2}=-16` `text{( Thoả mãn điều kiện )}`

  Vậy phương trình `(2)` có nghiệm `S={12;-16}`

  0
  2021-09-11T07:54:49+00:00

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} a,\ \frac{50}{x} -\frac{50}{x+5} =\frac{3}{5}\\ ĐK:\ x\neq 0,\ x\neq -5\\ \Leftrightarrow \frac{50.5( x+5)}{5x( x+5)} -\frac{50.5x}{5x( x+5)} =\frac{3x( x+5)}{5x( x+5)}\\ \Leftrightarrow 3x^{2} +15x-1250=0\\ \Leftrightarrow x=\frac{-15\pm 5\sqrt{609}}{6} \ ( TM)\\ b.\frac{480}{x} -10=\frac{480}{x+4}\\ ĐK\ x\neq 0,\ x\neq -4\\ \Leftrightarrow \frac{480( x+4)}{x( x+4)} -\frac{480x}{x( x+4)} =\frac{10x( x+4)}{x( x+4)}\\ \Leftrightarrow 10x^{2} +40x-1920=0\\ \Leftrightarrow x=12\ ( TM) \ or\ x=-16\ ( TM) \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )