Giúp em với ạ Hoàn thành các PTHH a, propan + Br2 b, 2,2-đimetyl butan+ Cl2(1:1) c, 2,3-đimetyl pentan+ Br2(1:1) d, pentan(t°,xt) e, pentan+O2

Question

Giúp em với ạ
Hoàn thành các PTHH
a, propan + Br2
b, 2,2-đimetyl butan+ Cl2(1:1)
c, 2,3-đimetyl pentan+ Br2(1:1)
d, pentan(t°,xt)
e, pentan+O2

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-07-29T22:28:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:29:25+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-07-29T22:30:04+00:00

  a)

  \({C_3}{H_8} + B{r_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{C_3}{H_7}Br + HBr\)

  b)

  \(C{H_3} – C(C{H_3}) – C{H_2} – C{H_3} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}C{H_3} – C{(C{H_3})_2} – CHCl – C{H_3} + HCl\)

  c)

  \(C{H_3}CH(C{H_3})CH(C{H_3})C{H_2}C{H_3} + B{r_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3}CH(C{H_3})CBr(C{H_3})C{H_2}C{H_3} + HBr\)

  d)

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{C_3}{H_6} + {C_2}{H_6}\)

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_4} + {C_4}{H_8}\)

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{C_2}{H_4} + {C_3}{H_8}\)

  \({C_5}{H_{12}}\xrightarrow{{{t^o},xt}}{H_2} + {C_5}{H_{10}}\)

  e)

  \({C_5}{H_{12}} + 8{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}5C{O_2} + 6{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )