GIÚP EMMMM 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5mol/lit hòa tan vừa đủ 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3. a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. b) Tính khối

Question

GIÚP EMMMM
200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5mol/lit hòa tan vừa đủ 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3.
a) Viết các phương trình phản ứng hóa học.
b) Tính khối lượng của mỗi oxit bazơ có trong hỗn hợp ban đầu.

in progress 0
Claire 1 giờ 2021-09-07T10:38:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:39:57+00:00

  Đổi : 200 ml = 0,2 l

  nHCl = CM . V = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

  Gọi x,y lần lượt là số mol của CuO và Fe2O3 (đk x, y > 0)

  PTHH : CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

                  x          2x             x          x     ( mol )

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O

     y             6y             2y            y    ( mol )

  Theo PTHH Ta có: 

  nHCl = 2x + 6y = 0,7 ( 1 )

  mCuO = n. M = 80x 

  mFe2O3 = n. M = 160 g

  Theo đề bài, ta có:

  mhh = mCuO + m Fe2O3 = 8x + 160y = 20 ( 2)

  Từ ( 1 ), ( 2 )⇒ $\left \{ {{2x + 6y = 0,7} \atop {80x + 160y = 20}} \right.$ 

  ⇒ $\left \{ {{x = 0,05} \atop {y = 0,1}} \right.$ 

  Vậy: Khối lượng Đồng (II) Oxit CuO là 0,05 g

         Khối lượng Sắt Oxit Fe2O3 là 0,1 g

  ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )