Giúp mình tính nhanh bài này với.12×125+12×874+12. Và câu 456×45+456×10-456×55

Question

Giúp mình tính nhanh bài này với.12×125+12×874+12.
Và câu 456×45+456×10-456×55

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-08-04T20:06:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:07:33+00:00

  $12×125+12×874+12$

  $=12×125+12×874+12×1$

  $=12×(125+874+1)$

  $=12×1000$

  $=12000$

  —————————————————

  $456×45+456×10-456×55$

  $=456×(45+10-55)$

  $=456×0$

  $=0$

  0
  2021-08-04T20:07:38+00:00

  Đáp án:  `= 12 000` và `= 0`

  Giải thích các bước giải:

  `a, 12 xx 125 + 12 xx 874 + 12`

  `= 12 xx (125 + 874 + 1)`

  `= 12 xx 1000`

  `= 12 000`

  `b, 456 xx 45 + 456 xx 10 – 456 xx 55`

  `= 456 xx (45 + 10 – 55)`

  `= 456 xx 0`

  `= 0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )