Giúp mình với C1 có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dd không màu Na2CO3 Ca(OH)2 và NaOH chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ C2 dẫn từ từ

Question

Giúp mình với
C1 có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dd không màu Na2CO3 Ca(OH)2 và NaOH chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ
C2 dẫn từ từ 1,2 lít CO2 (đktc ) vào 250ml dd NaOH 0,2 M sau PƯ thu được muối
C3 cặp chất nào có thể tồn tại được tring cùng 1 dd là 😕

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-08-25T08:05:12+00:00 2 Answers 1361 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:06:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C1: Có thể dùng Ca(OH)2 để nhận biết các đ trên vì khi NaCO3 + Ca(OH)2 tạo ra CaCO3 kết tủa

  0
  2021-08-25T08:07:06+00:00

  1)

  Cho \(HCl\) tác dụng với mẫu thử 3 chất, chất nào tác dụng tạo khí không màu thoát ra là \(Na_2CO_3\); các chất không có hiện tượng gì là \(Ca(OH)_2;NaOH\).

  \(N{a_2}C{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

  Cho \(Na_2CO_3\) tác dụng với 2 chất còn lại, chất nào tác dụng tạo kết tủa màu trắng là \(Ca(OH)_2\); không có hiện tượng gì là \(NaOH\)

  \(N{a_2}C{O_3} + Ca{(OH)_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + 2NaOH\)

  2)

  Ta có:

  \({n_{NaOH}} = 0,25.0,2 = 0,05{\text{ mol}}\)

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{1,2}}{{22,4}} = 0,05357{\text{ mol}} \to \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} < 1\)

  Vậy \(CO_2\) dư

  \(NaOH + C{O_2}\xrightarrow{{}}NaHC{O_3}\)

  \( \to {n_{NaHC{O_3}}} = {n_{NaOH}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{NaHC{O_3}}} = 0,05.(23 + 1 + 12 + 16.3) = 4,2{\text{ gam}}\)

  3) Thiếu đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )