Giúp mình với cần cực gấp luôn ạ :(((( Bài 2: Tính giá trị biểu thức: M = ($6x$ + $2$) ($9x^{2}$ – $3x$ + $1$) – ($x$ + $1$) ($x^{2}$ – $x$ + $1$) $t

Question

Giúp mình với cần cực gấp luôn ạ :((((
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
M = ($6x$ + $2$) ($9x^{2}$ – $3x$ + $1$) – ($x$ + $1$) ($x^{2}$ – $x$ + $1$) $tại$ $x$ = $\frac{1}{2}$

N = $(x + y)^{2}$ – $9(x + y)^{2}$ + $27(x + y)$ – $27$ $tại$ $x$ = $2$; $y$ = $6$

$C^{*}$ = $8x^{3}$ – $27y^{3}$ $biết$: $xy$ = $4$; $2x$ – $3y$ = $5$

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-19T09:47:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:48:25+00:00

  Giúp cậu được câu b và c thông củm:

  0
  2021-07-19T09:48:36+00:00

  Đáp án:

  $M = \dfrac{{61}}{8}$ khi $x = \dfrac{1}{2}$

  $N = 125$ khi $x = 2;y = 6$

  $C = 485$

  Giải thích các bước giải:

   +) Ta có:

  $\begin{array}{l}
  M = \left( {6x + 2} \right)\left( {9{x^2} – 3x + 1} \right) – \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)\\
   = 2\left( {3x + 1} \right)\left( {{{\left( {3x} \right)}^2} – 3x + {1^2}} \right) – \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)\\
   = 2\left( {{{\left( {3x} \right)}^3} + 1} \right) – \left( {{x^3} + 1} \right)\\
   = 2\left( {27{x^3} + 1} \right) – \left( {{x^3} + 1} \right)\\
   = 53{x^3} + 1
  \end{array}$

  Khi $x = \dfrac{1}{2} \Rightarrow M = 53.{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3} + 1 = \dfrac{{61}}{8}$

  Vậy $M = \dfrac{{61}}{8}$ khi $x = \dfrac{1}{2}$

  +) Ta có:

  $\begin{array}{l}
  N = {\left( {x + y} \right)^3} – 9{\left( {x + y} \right)^2} + 27\left( {x + y} \right) – 27\\
   = {\left( {x + y} \right)^3} + 3{\left( {x + y} \right)^2}.\left( { – 3} \right) + 3\left( {x + y} \right){\left( { – 3} \right)^2} + {\left( { – 3} \right)^3}\\
   = {\left( {x + y – 3} \right)^3}
  \end{array}$

  Khi $x = 2;y = 6 \Rightarrow N = {\left( {2 + 6 – 3} \right)^3} = {5^3} = 125$

  Vậy $N = 125$ khi $x = 2;y = 6$

  +) Ta có:

  $\begin{array}{l}
  C = 8{x^3} – 27{y^3}\\
   = {\left( {2x} \right)^3} – {\left( {3y} \right)^3}\\
   = {\left( {2x – 3y} \right)^3} + 3.2x.3y\left( {2x – 3y} \right)\\
   = {\left( {2x – 3y} \right)^3} + 18xy\left( {2x – 3y} \right)\\
   = {5^3} + 18.4.5\\
   = 485
  \end{array}$

  Vậy $C = 485$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )