Hai bạn lan và Huệ có tổng cộng 42 quyển sách, số sách của lan gấp đôi số sách của huệ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách

Question

Hai bạn lan và Huệ có tổng cộng 42 quyển sách, số sách của lan gấp đôi số sách của huệ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-04T11:28:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T11:30:10+00:00

  Đáp án:

  21

  Giải thích các bước giải:vì số sách của lan gấp đôi số sách của huệ ,mà số sách tổng cộng là 42 nên huệ có số sách là 42:2=21

  =>mỗi bạn có 21 quyển sách

  0
  2021-10-04T11:30:42+00:00

  Gọi số sách của Lan là a,số sách của Huệ là b ( trong đó a,b >0)

  Ta có a/2= b

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  a/2=b= a+ b/2+1= 42/3= 14

  => a= 14×2=28

  => b= 14

  Vậy Lan có 28 quyển sách Huệ có 14 quyển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )