Hai tấm bìa có diện tích bằng nhau tầm thứ nhất hình vuông có chu vi 240 cm lần thứ hai hình tam giác có đáy 90 cm tìm chiều cao của hình tam giác đó

Question

Hai tấm bìa có diện tích bằng nhau tầm thứ nhất hình vuông có chu vi 240 cm lần thứ hai hình tam giác có đáy 90 cm tìm chiều cao của hình tam giác đó đó

in progress 0
Kinsley 29 phút 2021-10-03T09:03:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:04:15+00:00

  Cạnh tấm bài hình vuông là :

  `240 : 4 = 60 (cm)`

  Diện tích của tấm bìa hình vuông hoặc tấm bìa hình tam giác là :

  `60 × 60 = 3600 (cm^2) `

  Chiều cao tấm bìa hình tam giác là :

  `3600 : 90 = 40 (cm)`

   

  0
  2021-10-03T09:04:23+00:00

  Cạnh tấm bìa hình vuông là:

  240 : 4 = 60 (cm)

  Diện tích tấm bìa hình tam giác là:

  60 × 60 = 3600 (cm²)

  Chiều cao tấm bìa hình tam giác là:

  3600 × 2 : 90 = 80 (cm)

   ĐS: 80 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )