Hấp thụ hoàn toàn 4,48l SO2 vào 200ml dd NaOH 1,25M Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng

Question

Hấp thụ hoàn toàn 4,48l SO2 vào 200ml dd NaOH 1,25M
Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-15T09:29:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:30:33+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {C_{{M_{N{a_2}S{O_3}}}}} = 0,25M\\
  {C_{{M_{NaHS{O_3}}}}} = 0,75M
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,2 \times 1,25 = 0,25mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,25}}{{0,2}} = 1,25\\
   \Rightarrow\text{Phản ứng tạo ra 2 muối } N{a_2}S{O_3},NaHS{O_3}\\
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  hh:N{a_2}S{O_3}(a\,mol),NaHS{O_3}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,2\\
  2a + b = 0,25
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,05;b = 0,15\\
  {C_{{M_{N{a_2}S{O_3}}}}} = \dfrac{{0,05}}{{0,2}} = 0,25M\\
  {C_{{M_{NaHS{O_3}}}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,2}} = 0,75M
  \end{array}\)

  0
  2021-07-15T09:31:24+00:00

  $n_{SO_{2}}=0.2 mol$

  $n_{NaOH}=0.2*1.25=0.25 mol$ 

  Ta có: $\frac{n_{NaOH}}{n_{SO_{2}}}=\frac{0.25}{0.2}=1.25<2$ ⇒sau phản ứng tạo hai muối $NaHSO_{3} và Na_{2}SO_{3} $ 

  Đặt $n_{NaHSO_{3}}=a$

         $n_{Na_{2}SO_{3}}=b$ 

  Theo định luật bảo toàn nguyên tố “S” ta được: $n_{SO_{2}}$= $n_{NaHSO_{3}}$+$n_{Na_{2}SO_{3}}$⇔ a+b=0.2 (1)

  Theo định luật bảo toàn nguyên tố Na ta được: $n_{NaOH}$=$n_{NaHSO_{3}}$+2$n_{Na_{2}SO_{3}}$⇔a+2b=0.25 (2)

  Từ (1),(2) ⇒$\left \{ {{a=0.15} \atop {b=0.05}} \right.$ 

  $m_{ddspu}=0.2$

  Vậy $C_{M NaHSO_{3}}=\frac{0.15}{0.2}=0.75M$

          $C_{M Na_{2}SO_{3}}=\frac{0.05}{0.2}=0.25M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )