Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phầm tử của các tập hợp sau: A={1,2,4,8,16} B={1,2,3,5,8,13}

Question

Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phầm tử của các tập hợp sau:
A={1,2,4,8,16}
B={1,2,3,5,8,13}

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-05T21:17:25+00:00 2 Answers 198 views 1

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:18:33+00:00

  Đáp án:

  A hợp B = { 1,2,3,4,5,8,13,16}

  A giao B ={1,2,8}

  Lời giải:

  0
  2021-10-05T21:19:12+00:00

  Đáp án:

  Lời giải: ở tập hợp A thì số hạng sau gấp đôi số hạng trước và đây là cấp số nhân có công bội q=2

  ở tập hợp B thì tống 2 số hạng trước = số hạng sau và đây không phải là 1 dãy số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )