HCM kế thừa tư tưởng độc lập dân tộc từ đâu?

Question

HCM kế thừa tư tưởng độc lập dân tộc từ đâu?

in progress 0
Ivy 2 giờ 2021-10-22T08:58:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T08:59:59+00:00

  tư tưởng Hồ Chí Minh có cội nguồn từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Khi tôn vinh Người là danh nhân văn hóa kiệt xuất và Anh hùng giải phóng dân tộc, tổ chức UNESCO đã ghi nhận: Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau…

  0
  2021-10-22T09:00:11+00:00

  Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ: chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )