Help me. Hòa tan hoàn toàn 2,364 gam hỗn hợp X gồm Na2 CO3  và NaHCO3  bằng dung dịch H2 SO4  loãng, đun nóng nhẹ, thu được 0,56 lít (đktc) khí C

Question

Help me. Hòa tan hoàn toàn 2,364 gam hỗn hợp X gồm Na2 CO3  và NaHCO3  bằng dung dịch H2 SO4  loãng, đun nóng nhẹ, thu được 0,56 lít (đktc) khí CO2 . Phần trăm theo khối lượng của Na2 CO3  có trong hỗn hợp X là

in progress 0
Ariana 2 ngày 2021-12-07T18:55:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:56:41+00:00

  Đáp án:

   %mNa2CO3=23,8 %

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Na2CO3 là x mol; NaHCO3 là y mol

  -> m X=mNa2CO3 + mNaHCO3=106x+84y=2,364

  Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O

  2NaHCO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  -> nCO2=nNa2CO3 + nNaHCO3=x+y=0,56/22,4=0,025 mol

  Giải được: x=0,012; y=0,014

  -> mNa2Co3=106x=1,272 gam -> %mNa2CO3=1,272/2,364=53,8%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )