Hh A gồm axit axetic và axit acrilic có số mol bằng nhau. Thực hiện pứ este hóa giữa 6,6g hh A với 3,84g metanol, hiệu suất hai pứ đều bằng 70% thu đc

Question

Hh A gồm axit axetic và axit acrilic có số mol bằng nhau. Thực hiện pứ este hóa giữa 6,6g hh A với 3,84g metanol, hiệu suất hai pứ đều bằng 70% thu đc hh 2 este co khối lượng bao nhiêu

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-07-10T19:02:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:03:38+00:00

  Đáp án: $5,6g$

   

   

  0
  2021-07-10T19:03:44+00:00

  Đáp án:

  \({m_{este}} = 5,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(CH_3COOH\) và \(C_2H_3COOH\) đều là \(x\) mol.

  \( \to 60x + 72x = 6,6 \to x = 0,05{\text{ mol}}\)

  \({n_{C{H_3}OH}} = \frac{{3,84}}{{32}} = 0,12{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + C{H_3}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_3}COOC{H_3} + {H_2}O\)

  \(C_2{H_3}COOH + C{H_3}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C_2{H_3}COOC{H_3} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{C{H_3}OH}} > {n_{C{H_3}COOH}} + {n_{{C_2}{H_3}COOH}}\) nên ancol dư

  \( \to {n_{C{H_3}COOC{H_3}{\text{ lt}}}} = {n_{{C_2}{H_3}COOC{H_3}{\text{ lt}}}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{C{H_3}COOC{H_3}}} = {n_{{C_2}{H_3}COOC{H_3}}} = 0,05.70\%  = 0,035{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{este}} = {m_{C{H_3}COOC{H_3}}} + {m_{{C_2}{H_3}COOC{H_3}}} = 0,035.74 + 0,035.86 = 5,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )