Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 nam nữ tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là bao nhiêu tuổi ?

Question

Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 nam nữ tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là bao nhiêu tuổi ?

in progress 0
Remi 1 giờ 2021-09-07T11:52:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:53:58+00:00

  `#Cute#`

  Đáp án:

  `=` `15` tuổi 

  Giải thích các bước giải:

  5 năm nữa sô tuổi 2 con tăng là :

  `5` x `2 = 10`

  Mẹ tăng 5 tuổi

  Số tuổi của con tăng hơn số tuổi của mẹ là :

  `10-5=5` ( tuổi )

  Tổng số tuổi của 2 con là :

  `20-5=15` ( tuổi )

  Đs :……….

  0
  2021-09-07T11:54:05+00:00

  Đáp án:

  $15$ tuổi

  Giải thích các bước giải:

  ĐK: tuổi mẹ $≤20$

  Giả sử tuổi mẹ là 30 tuổi, tổng số tuổi của 2 con là 10 tuổi.

  Sau 5 năm:

  Mẹ: 35 tuổi

  2 con: 20 tuổi

  Vậy sau 5 năm, mẹ hơn tổng số tuổi 2 con:

  $35-20=15$ (tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )