Hoà tan 10g hỗn hợp X gồm Al,Fe,Mg trong dd HNO3 đặc nguội, dư thu được hỗn hợp 6,72 lít khí(đktc). Thành phần % theo khối lượng của Mg trong X là

Question

Hoà tan 10g hỗn hợp X gồm Al,Fe,Mg trong dd HNO3 đặc nguội, dư thu được hỗn hợp 6,72 lít khí(đktc). Thành phần % theo khối lượng của Mg trong X là

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-18T07:22:46+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T07:24:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì `Al,Fe` bị thụ động trong `HNO_3` đặc nguội

  `Mg+4HNO_3→Mg(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O`

  `n_{NO_2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\ mol`

  `n_{Mg}=0,15\ mol`

  `%m_{Mg}=\frac{0,15.24}{10}.100%=36%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )