Hòa tan 20,13g Na2CO3 và KHCO3 vào nước được dung dịch A.Cho từ từ V (ml) dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A đến khi thấy 1,008l khí thoát ra thì dừng

Question

Hòa tan 20,13g Na2CO3 và KHCO3 vào nước được dung dịch A.Cho từ từ V (ml) dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A đến khi thấy 1,008l khí thoát ra thì dừng lại thu được dung dịch B.Cho nước vôi trong dư vào dung dịch B thu được 15g kết tủa.Tính V

in progress 0
Arya 15 phút 2021-09-09T13:40:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:41:51+00:00

  Đáp án:

   \(V=100 ml\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(N{a_2}C{O_3};KHC{O_3}\) lần lượt là x, y.

  \( \to 106x + 100y = 20,13{\text{ gam}}\)

  Cho từ từ HCl vào dung dịch A.

  \({H^ + } + C{O_3}^{2 – }\xrightarrow{{}}HC{O_3}^ – \)

  \({H^ + } + HC{O_3}^ – \xrightarrow{{}}C{O_2} + {H_2}O\)

  \( \to {n_{C{O_2}}} = {n_{HCl}} – {n_{N{a_2}C{O_3}}}\)

  \( = {n_{HCl}} – x = \frac{{1,008}}{{22,4}} = 0,045 mol\)

  Cho nước vôi trong vào B

  \(C{a^{2 + }} + O{H^ – } + HC{O_3}^ – \xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O\)

  Bảo toàn C:

  \( \to {n_{CaC{O_3}}} = {n_{HC{O_3}^ – {\text{ dư}}}} = x + y – 0,045{\text{ mol}}\)

  \( \to x + y – 0,045 = \frac{{15}}{{100}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  Giải được: \(x=0,105; y=0,095\).

  \( \to {n_{HCl}} = 0,105 + 0,045 = 0,15\)

  \( \to {V_{HCl}} = \frac{{0,15}}{{1,5}} = 0,1{\text{ lít = 100ml = V}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )