Hòa tan 28,4g một hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II bằng dd HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc) và một dd A. a) Tính khối lư

Question

Hòa tan 28,4g một hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II bằng dd HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc) và một dd A.
a) Tính khối lượng muối clorua trong dd A
b) Xác định tên của hai kim loại (hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA).
c) Tính % mỗi muối trong hỗn hợp đầu
Ai đó giúp em với ạ hnay kt mà em ko lm dc ????

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-31T08:17:08+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:18:09+00:00

  Đáp án: Bên dưới.

  Giải thích các bước giải:

  b) Gọi $R$ là công thức chung của hai kim loại $A$ và $B$.

  →  Muối cacbonat: $RCO_{3}$ 

    + $M_A<M_R<M_B$ $(M_A<M_B)$

    + $R∈IIA_{}$ 

  PTHH: $RCO_{3}+2HCl$ $\buildrel{{}}\over\longrightarrow$ $RCl_{2}+CO_2+H_2O$ 

  $n_{CO_2}$ = $\dfrac{V_{CO_2}}{22,4}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  $n_{RCO_3}=$ $\dfrac{0,3.2}{2}=0,3(mol)$ 

  $M_{RCO_3}$ $=$ $\dfrac{m_{RCO_3}}{n_{RCO_3}}=$ $\dfrac{28,4}{0,3}=94,6$ 

    Ta có: $M_{R}+60=94,6$ 

            ⇔ $M_{R}=34,6$ 

  Mà: $M_A<34,6<M_B$

  ⇒ $\begin{cases} \text{A là Magie (Mg)} \\ \text{B là Canxi (Ca)} \end{cases}$ (ý b) 

   a) PTHH được suy ra từ ý b: 

    $MgCO_3+2HCl→MgCl_{2}+CO_2+H_2O$ 

    $CaCO_{3}+2HCl→CaCl_2+CO_2+H_2O$ 

   Gọi số mol của $MgCO_3$ là $x$

         số mol của $CaCO_3$ là $y$

  Ta có hệ phương trình:

    $\begin{cases} x+y=0,3 \\ 84x+100y=28,4 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} x=0,1(mol) \\ y=0,2(mol) \end{cases}$

  $m_{MgCl_2}=n_{MgCl_2}.M_{MgCl_2}$

                       = $0,1.95=9,5(g)$

  $m_{CaCl_2}=n_{CaCl_2}.M_{CaCl_2}$

                     = $0,2.111=22,2(g)_{}$ 

  ⇒ $m_{Muối}=9,5+22,2=31,7(g)$ 

  c) $m_{MgCO_3}=0,1.84=8,4(g)$ 

      $m_{CaCO_3}=0,2.100=20(g)$ 

  %$m_{MgCO_3}$ = $\dfrac{8,4.100}{28,4}=29,58$%

  %$m_{CaCO_3}$ = $\dfrac{20.100}{28,4}=70,42$%

  0
  2021-08-31T08:19:00+00:00

  `n_(CO_2)=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)`

  Gọi `MCO_3` là công thức chung của 2 muối

  `MCO_3+2HCl->MCl_2+CO_2+H_2O`

  `0,3`                                          `0,3`

  `M_(MCO_3)=\frac{28,4}{0,3}=94,66`

  `=>M_(M)=34,66`

  `A<M<B`

  Mà `A` Và `B` thuộc 2 chu kì liên tiếp

  `=>A` là `Mg` 

  `B` là `Ca`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `MgCO_3` và `CaCO_3`

  `=>84x+100y=28,4`

  `MgCO_3+2HCl->MgCl_2+CO_2+H_2O`

  `x`                                          `x`         `x`

  `CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2+H_2O`

  `y`                                            `y`           `y`

  `=>x+y=0,3  (2)`

  Từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,1(mol)\\y=0,2(mol)\\\end{cases}$

  `%m_(MgCO_3)=\frac{0,1.84}{28,4}.100=29,58%`

  `%m_(CaCO_3)=100-29,68=70,42%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )