Hòa tan 49g axit H2SO4 vào nước để tạo thành 150ml dung dịch. a) Tính nồng độ M của dung dịch b) Cho lượng Zn vừa đủ vào dung dịch H2SO4, sau phản ứng

Question

Hòa tan 49g axit H2SO4 vào nước để tạo thành 150ml dung dịch.
a) Tính nồng độ M của dung dịch
b) Cho lượng Zn vừa đủ vào dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được dung dịch ZnSO4 và khí H2. Hãy tính thể tích khí H2 thu được ở đktc
c) Hãy tính nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch.(Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, khối lượng riêng của ZnSO4 bằng 1,25 g/ml.

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-07-19T09:03:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:04:06+00:00

  a. Đổi 150ml=0,15lit

  $n_{H2SO4}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{49}{98}$ = 0,5 (mol)

  CM=$\frac{n}{V}$ =$\frac{0,5}{0,15}$ ≈3,33 (M)

  b. Zn +H2SO4-> ZnSO4+H2

  $n_{H2}$ = $n_{H2SO4}$ = 0,5 (mol) =$n_{Zn}$

  V=n.22,4=0,5.22,4=11,2 (lít)

   

  0
  2021-07-19T09:04:35+00:00

  a,

  $n_{H_2SO_4}=\dfrac{49}{98}=0,5(mol)$

  $V_{dd}=0,15l$

  $\to C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,5}{0,15}=3,33M$

  b,

  $Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2$

  Phản ứng vừa đủ nên ta có:

  $n_{ZnSO_4}=n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,5(mol)$

  $\to V_{H_2}=0,5.22,4=11,2l$

  c,

  Thể tích dd thay đổi không đáng kể nên $V_{dd ZnSO_4}=150ml$

  $\to m_{dd ZnSO_4}=150.1,25=187,5g$

  $\to C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{0,5.161.100}{187,5}=42,93\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )