hòa tan hoàn toàn 1,18g hỗn hợp x gồm cu và al vào dung dịch h2so4 98% .cô cạn hoàn toàn dd a thu được 5.02g muối a) tính % các chất trong x b) Vh2so

Question

hòa tan hoàn toàn 1,18g hỗn hợp x gồm cu và al vào dung dịch h2so4 98% .cô cạn hoàn toàn dd a thu được 5.02g muối a) tính % các chất trong x
b) Vh2so4 đã dùng

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-07-20T13:58:03+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:59:09+00:00

  Đáp án:

   a) 54,24% và 45,76%

  b) 8g

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại câu b nha

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  2Al + 6{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  hh:Cu(a\,mol),Al(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  64a + 27b = 1,18\\
  160a + 342 \times 0,5b = 5,02
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,01;b = 0,02\\
  \% {m_{Cu}} = \dfrac{{0,01 \times 64}}{{1,18}} \times 100\%  = 54,24\% \\
  \% {m_{Al}} = 100 – 54,24 = 45,76\% \\
  b)\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,01 \times 2 + 0,02 \times 3 = 0,08\,mol\\
  {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{0,08 \times 98}}{{98\% }} = 8g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )