Hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm Fe và MgO vào 200ml dung dịch HCl 0,5M thì vừa đủ, thu được dung dịch A và V lít khí B (đktc). Tính V.

Question

Hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm Fe và MgO vào 200ml dung dịch HCl 0,5M thì vừa đủ, thu được dung dịch A và V lít khí B (đktc). Tính V.

in progress 0
aikhanh 5 giờ 2021-10-24T00:27:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:29:05+00:00

  $n_{HCl}= v_{dd}.C_M=0,2.0,5=0,1(mol)$

  $Fe+2HCl->FeCl_2+H_2$ 

     x         2x            

  $MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O$

     y             2y

  Ta có hpt:

  $\left \{ {{56x+40y=2,32} \atop {2x+2y=0,1}} \right.$

  <=> $\left \{ {{x=0,02} \atop {y=0,03}} \right.$

  Ta có $n_{Fe}=n_{H2}=0,02$

  $=>V_{H2}=0,02.22,4=0,448l$

  0
  2021-10-24T00:29:16+00:00

  Gọi a, b là mol Fe, MgO

  => $56a+40b= 2,32$       (1) 

  $Fe+ 2HCl \to FeCl_2+ H_2$ 

  $MgO+ 2HCl \to FeCl_2+ H_2O$

  $n_{HCl}= 0.2.0,5= 0,1 mol$

  => $2a+2b=0,1$              (2)

  (1)(2) => $a= 0,02; b=0,03$ 

  => $V= 22,4a= 0,02.22,4= 0,448l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )