Hoà tan hoàn toàn 50 gam CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư. Biết hiệu suất của phản ứng là 85%. Tính thể tích của khí CO2 (đktc) thu được?

Question

Hoà tan hoàn toàn 50 gam CaCO3 vào dung dịch axit clohiđric dư. Biết hiệu suất của phản ứng là 85%. Tính thể tích của khí CO2 (đktc) thu được?

in progress 0
Vivian 6 ngày 2021-12-03T23:45:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:47:10+00:00

  Đáp án:

  9,52l

  Giải thích các bước giải:

  nCaCO3=50/100=0,5mol

  Ta có CaCO3+2HCl->CaCl2+H2O+CO2

  Gọi số mol CaCO3 phản ứng là a

  Ta có H=a/0,5=85%

  ->a=0,425

  ->nCO2 tạo thành=nCaCO3 phản ứng

  ->nCO2=0,425

  ->VCO2=0,425.22,4=9,52l

  0
  2021-12-03T23:47:17+00:00

  $PTPƯ:CaCO_3+2HCl\xrightarrow{} CaCl_2+H_2O+CO_2↑$

  $n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,5mol.$

  $\text{Mà H=85% nên:}$

  $⇒n_{CO_2}=0,5.85\%=0,425mol.$

  $⇒V_{CO_2}=0,425.22,4=9,52l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )