Hòa tan hoàn toàn 9,36 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại (nhóm IIA, hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít CO 2 (đ

Question

Hòa tan hoàn toàn 9,36 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại (nhóm IIA, hai chu kì liên
tiếp) vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). Hai kim loại và khối lượng muối trong dung dịch
thu được

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-11-26T17:48:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:49:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  V CO2 = 2,24l  →   n CO2  = 0,1 mol

  gọi công thức trung bình của 2 muối cacbonat là MCO3

    pt    MCO3   +   2HCl →   MCl2  + H2O   + CO2

                  0,1                                                        0,1

      ⇒  M + 60 = 9,36 / 0,1 = 93 , 6

      ⇒  M = 33,6

      ta có 2 KL nằm trong nhóm II A và thuộc 2 chu kì liên tiếp

             lại có   24 < 33,6 < 40

  ⇒ 2 kl đấy là  Mg và Ca

        m muối = m MgCl2 + m CaCl2  = 0,1 ( 95 + 111 ) = 20,6 g

  #mã mã#

  0
  2021-11-26T17:49:55+00:00

  Đáp án:

   2 kim loại là Mg và Ca.

  m muối=10,46 gam.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức chung của muối cacbonat là RCO3.

  \(RC{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}RC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có: \({n_{RC{O_3}}} = {n_{RC{l_2}}} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{M}}_{RC{O_3}}} = R + 60 = \frac{{9,36}}{{0,1}} = 93,6 \to R = 33,6 \to 24 < 33,6 < 40\)

   Vậy 2 kim loại là Mg và Ca.

  Ta có: \({m_{RC{l_2}}} = 0,1.(33,6 + 35,5.2) = 10,46{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )