Hoà tan hoàn toàn a gam sắt kim loại vào đúng dịch HCL thứ được 2,24 lít khí hidro(ở điều kiện chuẩn) A theo sơ đồ phản ứng sau FECL2+H2=FE+HCL B tính

Question

Hoà tan hoàn toàn a gam sắt kim loại vào đúng dịch HCL thứ được 2,24 lít khí hidro(ở điều kiện chuẩn)
A theo sơ đồ phản ứng sau FECL2+H2=FE+HCL
B tính a?
C tính khối lượng HCL đã Phản ứng

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2021-07-12T10:15:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:16:53+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 ↑`

  b. `-` `n_{H_2} = \frac{2,24}{22,4} = 0,1` `(mol)`

  `-` Theo phương trình `n_{Fe} = n_{H_2} = 0,1` `(mol)`

  `->` `a = m_{Fe} = 0,1 xx 56 = 5,6` `(g)`

  c. `-` Theo phương trình `n_{HCl} = 0,2` `(mol)`

  `->` `m_{HCl} = 0,2 xx 36,5 = 7,3` `(g)`

  0
  2021-07-12T10:16:57+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `PTHH:`

  `Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2`

  `nH2=2,24÷22,4=0,1 mol`

  Theo pt:

  `n_{Fe}=n_{H_2}=0,1 mol`

  `=> a=m_{Fe}=0,1.56=5,6g`

  Theo pt:

  `n_{HCl}=2.n_{H_2}=2.0,1=0,2 mol`

  Khối lượng `HCl` là:

  `m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )