hòa tan hoàn toàn x(g) hỗn hợp A gồm 2 khối lượng vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu dược 15,68(l) H2 (đktc).Khô cạn dung dịch sau phản ứng thu được

Question

hòa tan hoàn toàn x(g) hỗn hợp A gồm 2 khối lượng vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu dược 15,68(l) H2 (đktc).Khô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 82,9g muối.Tìm x

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-05T17:34:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:35:45+00:00

  Đáp án :

   `-x=15,7(g)`

  Giải thích các bước giải:

  `-n_{H_2}=\frac{V_{H_2}}{22,4}=\frac{15,68}{22,4}=0,7(mol)`

  Bảo toàn nguyên tố `H`

  `-n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,7(mol)`

  Bảo toàn nguyên tố `S`

  `→n_{SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,7(mol)`

  `⇒m_{SO_4}=n_{SO_4}.M_{SO_4}=0,7.96=67,2(g)`

  Mà $m_{muối}$`=m_{kl}+m_{SO_4}`

       `⇒82,9=m_{kl}+67,2`

       `⇒x=m_{kl}=15,7(g)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

   

  0
  2021-08-05T17:36:00+00:00

  Đề bạn sai nhé chỗ 2 khối lượng phải là 2 kim loại nhé :3

  Gọi 2 kl là, A ,B

  2A + xh2so4—-> a2(so4)x + xh2 (1)

  2B + yh2so4—-> b2(so4)y + yh2 (2)

  n h2=15.68/22.4=0.7(mol)

  Từ 1 và 2—>n h2so4 = nh2 = 0.7(mol)

  =) m h2so4 = 0.7*98=68.6(g)

  =) x = 82.9+ 0.7*2-68.6=15.7(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )