Hòa tan hỗn hợp gồm 6,4g CuO và 8g Fe2O3 trong 200ml dung dịch H2SO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m g chất rắn không tán

Question

Hòa tan hỗn hợp gồm 6,4g CuO và 8g Fe2O3 trong 200ml dung dịch H2SO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m g chất rắn không tán. Tính m
Ai giúp mình với ????

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-08-12T07:23:09+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:24:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  `n_{CuO}=(6,4)/(64)=0,1(mol)`

  `n_{Fe_2O_3}=(8)/(160)=0,05(mol)`

  `n_{H_2SO_4}=1.0,2=0,2(mol)`

   Giả sử `CuO` phản ứng với `H_2SO_4` trước:

  `CuO + H_2SO_4 -> Cu SO_4 + H_2O`

    0,1 →    0,1

  `Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 -> Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

    `(0,1)/3`  →   0,1

  Theo pthh:

  `n_{Fe_2O_3 dư}=0,05-(0,1)/3= 1/(60)(mol)`

  `=> m_{Fe_2O_3 dư}=1/(60) . 160=8/3(g)`

  Giả sử `Fe_2O_3` tác dụng với `H_2SO_4` trước:

  `Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 -> Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O`

    0,05    →      0,15

  `CuO + H_2SO_4 -> CuSO_4 + H_2O`

    0,05    ←    0,05

  theo pthh: 

  `n_{CuO dư}=0,1-0,05=0,05(mol)`

  `=> m_{CuO dư}=0,05.64=3,2(g)`

  Do phản ứng xảy ra đồng thời nên ta có:

  `8/3<m<3,2`

  Chúc bạn học tốt~

  0
  2021-08-12T07:25:00+00:00

  Đáp án: $2,67<m<4$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CuO}=\dfrac{6,4}{64}=0,1(mol)$

  $n_{Fe_2O_3}=\dfrac{8}{160}=0,05(mol)$

  $n_{H_2SO_4}=0,2(mol)$

  – Nếu $CuO$ phản ứng trước:

  $CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O$

  $\Rightarrow $ còn $0,2-0,1=0,1$ mol $H_2SO_4$

  $Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

  $\Rightarrow n_{Fe_2O_3\text{pứ}}=\dfrac{0,1}{3}=\dfrac{1}{30}$ mol 

  $\to m=160(0,05-\dfrac{1}{30})=2,67g$

  – Nếu $Fe_2O_3$ phản ứng trước:

  $Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

  $\Rightarrow $ còn $0,2-0,05.3=0,05$ mol $H_2SO_4$

  $CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O$

  $CuSO_4$ phản ứng $0,05$ mol

  $\Rightarrow m=80(0,1-0,05)=4g$

  Vậy $2,67<m<4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )