hoà tan m gam Fe vào dd HNO3 loãng dư thu đc 0,448 lit khí no2 duy nhất ( đktc) giá trị m

Question

hoà tan m gam Fe vào dd HNO3 loãng dư thu đc 0,448 lit khí no2 duy nhất ( đktc) giá trị m

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-05T09:48:54+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:50:01+00:00

  Đáp án:

    Fe + 6HNO3 –> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

  1/150                                          0,02 

  $nNO2 = 0,448/22,4 = 0,02 (mol)$

  $mFe = $$\frac{1}{150}$$.56 = $$\frac{28}{75}$$≈0,37 (g)$  

  0
  2021-10-05T09:50:41+00:00

  $nNO_{2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02$

  $Fe^{0} \to Fe^{3+}+3e$

  $N^{+5}+1e \to N^{+4}$

   Bảo toàn e ta có:

  $ne_{cho}=ne_{nhận}$

  ⇒$3nFe=nNO_{2}⇔nFe=\frac{0,02}{3}=\frac{1}{150}$

  $mFe=\frac{1}{150}.56≈0,37g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )