Hoàn thành các phương trình hóa học: a. H2 + CuO → b. Zn + HCl → c. Fe + H2SO4 → d. K2O + H2O → e. H2 + Fe3O4 → f. Mg + HCl → g. Al + H2SO4 → h. Na2O

Question

Hoàn thành các phương trình hóa học:
a. H2 + CuO →
b. Zn + HCl →
c. Fe + H2SO4 →
d. K2O + H2O →
e. H2 + Fe3O4 →
f. Mg + HCl →
g. Al + H2SO4 →
h. Na2O + H2O →
i. Ba + H2O →
j. SO3 + H2O →
k. Ca + H2O →
l. CO2 + H2O →

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-13T08:21:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:23:19+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  {H_2} + CuO \to Cu + {H_2}O\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\\
  4{H_2} + F{e_3}{O_4} \to 3Fe + 4{H_2}O\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\\
  Ba + 2{H_2}O \to Ba{(OH)_2} + {H_2}\\
  S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\\
  Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2}\\
  C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}
  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-13T08:23:28+00:00

  Mình gửi :

  CuO+H2 Cu+H2O

  Zn+2HCl → ZnCl2+H2

  Fe + H2SO4 →FeSO4+H2

  K2O + H2O → 2KOH

  H2 + Fe3O4 →Fe+4H2O

  Mg + HCl → MgCl2+H2

  2Al + 3H2SO4 →Al2(SO4)3+3H2↑

  Na2O + H2O →2NaOH

  Ba +2H2O →Ba(OH)2+H2

  SO3 + H2O →H2SO4

  Ca + 2H2O →Ca(OH)2+H2

  CO2 + H2O →H2CO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )