Hoàn thành/Lập các PTHH sau: a. ………… + H 2 O → H 2 CO 3 b. P 2 O 5 + H 2 O → ………………….. c. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 d. ……… + H 2 O → ………………….. + H 2 e

Question

Hoàn thành/Lập các PTHH sau:
a. ………… + H 2 O → H 2 CO 3
b. P 2 O 5 + H 2 O → …………………..
c. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4
d. ……… + H 2 O → ………………….. + H 2
e. CaO + H 2 O → …………………..
f. ……… + H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2
g. K 2 O + H 2 O → …………………..

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-26T05:44:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:46:21+00:00

  Đáp án:

  A) CO3 + H 2 O → H 2 CO 3

  B) P 2 O 5 + H 2 O →  H2PO4

  C)  SO 3 + H 2 O →  H 2 SO 4

  D)  2Na+ 2H 2 O → 2NaOH + H 2

  E)  CaO + H 2 O → Ca(OH)2

  F)  Ba + H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2

  G)  K 2 O + H 2 O →KOH

   

   

  0
  2021-10-26T05:46:25+00:00

  a. H2O+CO2->H2CO3

  b. P2O5+3H2O->2H3PO4

  c.SO3+H2O->H2SO4

  d. Na+H2O->NaOH+1/2H2

  e. CaO+H2O->Ca(OH)2

  f. Ba+2H2O->Ba(OH)2+H2

  g. K2O+H2O->2KOH

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )