Hỗn hợp X gồm 0,1 mol axetilen, 0,1 mol etilen, 0,15 mol vinylaxetilen, 0,2 mol etan và 0,45 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác một thời gian thu đ

Question

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol axetilen, 0,1 mol etilen, 0,15 mol vinylaxetilen, 0,2 mol etan và 0,45 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 12,5625. Dẫn hỗn hợp Y qua dd Br dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có x gam Br tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được y gam CO2 và z gam H2O. Xác định giá trị của x,y,z ?
Giúp tớ với ạ

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-06T18:16:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:17:34+00:00

  Đáp án:

   x=88 gam; y=61,6 gam; z=29,7 gam.

  Giải thích các bước giải:

   X chứa 0,1 mol \({C_2}{H_2}\; 0,1 mol \({C_2}{H_4}\); 0,15 mol \({C_4}{H_4}\); 0,2 mol \({C_2}{H_6}\) và 0,45 mol hidro.

  BTKL: 

  \({m_Y} = {m_X} = 0,1.26 + 0,1.28 + 0,15.52 + 0,2.30 + 0,45.2 = 20,1{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({M_Y} = 12,5625.2 = 25,125{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_Y} = \frac{{20,1}}{{25,125}} = 0,8{\text{ mol}}\)

  Số mol hỗn hợp giảm là do hidro phản ứng.

  \( \to {n_{{H_2}{\text{ phản ứng}}}} = {n_X} – {n_Y} = 0,1 + 0,1 + 0,15 + 0,2 + 0,45 – 0,8 = 0,2{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn số mol liên kết \(\pi \):

  \( \to {n_{B{r_2}}} = 2{n_{{C_2}{H_2}}} + {n_{{C_2}{H_4}}} + 3{n_{{C_4}{H_4}}} – {n_{{H_2}{\text{ phản ứng}}}} = 0,1.2 + 0,1 + 0,15.3 – 0,2 = 0,55{\text{ mol}} \to {\text{x = 0}}{\text{,55}}{\text{.160 = 88 gam}}\)

  Bảo toàn nguyên tố:

  \({n_{C{O_2}}} = 2{n_{{C_2}{H_2}}} + 2{n_{{C_2}{H_4}}} + 4{n_{{C_4}{H_4}}} + 2{n_{{C_2}{H_6}}} = 0,1.2 + 0,1.2 + 0,15.4 + 0,2.2 = 1,4{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}}} = {n_{{C_2}{H_2}}} + 2{n_{{C_2}{H_4}}} + 2{n_{{C_4}{H_4}}} + 3{n_{{C_2}{H_6}}} + {n_{{H_2}}} = 0,1 + 0,1.2 + 0,15.2 + 0,2.3 + 0,45 = 1,65{\text{ mol}}\)

  \( \to y = 1,4.44 = 61,6{\text{ gam;z = 1}}{\text{,65}}{\text{.18 = 29}}{\text{,7 gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )