Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6. Tỉ khối của X so với H2 là 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96g X trong khí oxi dư sau phản ứng thu đc V lít khí CO2(đktc) và

Question

Hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6. Tỉ khối của X so với H2 là 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96g X trong khí oxi dư sau phản ứng thu đc V lít khí CO2(đktc) và m gam H2O. TÍnh V và m

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-11-12T01:39:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:40:12+00:00

  Gọi chung là $C_nH_6$ 

  $\overline{M}_X= 24.2= 48$

  => $12n+6=48$ 

  => $n= 3,5$ 

  Vậy gọi chung X là $C_{3,5}H_6$  

  $n_X= \frac{0,96}{48}= 0,02 mol$ 

  $C_{3,5}H_6+ 5O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 3,5CO_2+ 3H_2O$ 

  => $n_{CO_2}= 0,07 mol; n_{H_2O}= 0,06 mol$ 

  $V= 0,07.22,4= 1,568l$ 

  $m= 0,06.18= 1,08g$

  0
  2021-11-12T01:40:12+00:00

  M=24.2=48

  Ta có: n=0,96/48=0,02

  Do các HĐC đều có 6c nên đặt công thức chung là CxH6

  CxH6=48 (M của hỗn hợp)

  12.x+6=48 –>x=3,5

  –>Công thức chung của 3 hđc là C3,5H6

  PTHH: C3,5 H6+5O2–>3,5CO2+3H20

             0,02                  ->0,07   ->0,06

  V CO2=0,07.22,4=1,568 L

  mH20=0,06.18=1,08 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )