Hỗn hợp X gồm metan,propen và propin. Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần 8,288 lít khí oxi, sau phản ứng thu được 4,928 lít khí cacbonic. Nếu dẫn 3,24 gam h

Question

Hỗn hợp X gồm metan,propen và propin. Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần 8,288 lít khí oxi, sau phản ứng thu được 4,928 lít khí cacbonic. Nếu dẫn 3,24 gam hỗn hợp X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thì được 2,205 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ở đktc. Tính % thể tích các khí có trong hỗn hợp X
Giúp e vs ạ

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-27T04:51:02+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:52:58+00:00

  Đáp án:

  $\%V_{C_3H_4} =11,84\%$

  $\%V_{CH_4} =  63,16\%$

  $\%V_{C_3H_6} = 25\%$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \rm CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad} CO_2 + 2H_2O\\
  \rm 2C_3H_6 + 9O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad} 6CO_2 + 6H_2O\\
  \rm C_3H_4 + 4O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad} 3CO_2 + 2H_2O\\
  \rm CH\equiv C-CH_3 + AgNO_3 + NH_3 \longrightarrow AgC\equiv C-CH_3\downarrow + NH_4NO_3\\
  \end{array}\)

  Ta có:

  $n_{O_2} = \dfrac{8,288}{22,4} = 0,37\ \rm mol$

  $n_{CO_2} = \dfrac{4,928}{22,4} = 0,22\ \rm mol$

  Bảo toàn nguyên tố $O:$

  $n_{O_2} = n_{CO_2} + \dfrac12n_{H_2O}$

  $\Rightarrow n_{H_2O} = 2n_{O_2} – 2n_{CO_2}$

  $\Rightarrow n_{H_2O} = 2\times 0,37 – 2\times 0,22 = 0,3\ \rm mol$

  $\Rightarrow n_H= 2n_{H_2O} = 0,6\ \rm mol$

  $\Rightarrow m_X = m_C + m_H = 0,22\times 12 + 0,6\times 1 = 3,24\ g$

  $\Rightarrow$ Khối lượng mang đi đốt và khối lượng mang đi tác dụng với $\rm AgNO_3/NH_3$ như nhau

  Ta được:

  $n_{C_3H_4} = n_{C_3H_3Ag} = \dfrac{2,205}{147} = 0,015\ \rm mol$

  $\Rightarrow m_{C_3H_4} = 0,015\times 40 = 0,6\ g$

  $\Rightarrow m_{CH_4} + m_{C_3H_6} = 3,24 – 0,6 = 2,61\ g$

  Gọi $a,\ b$ lần lượt là sô mol $\rm CH_4,\ C_3H_6$ ta được:

  $\begin{cases}16a + 42b = 2,61\\a + 3b = 0,22 – 0,015\times 3\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}a = 0.08\\b = \dfrac{19}{600}\end{cases}$

  Khi đó:

  $\%V_{C_3H_4} = \dfrac{0,015\times 100\%}{0,015 + 0,08 + \dfrac{19}{600}} = 11,84\%$

  $\%V_{CH_4} = \dfrac{0,08\times 100\%}{0,015 + 0,08 + \dfrac{19}{600}} = 63,16\%$

  $\%V_{C_3H_6} = 100\% – 11,84\% – 63,16\% = 25\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )