I.thu gon các đơn thức rồi tìm bậc của hệ số của nó a.(1$\frac{5}{7}$ $x^{2}$y).( $\frac{-7}{12}$ $xy^{2}$$z^{3}$ ) b.( 2$\frac{2}{3}$ $x^{2

Question

I.thu gon các đơn thức rồi tìm bậc của hệ số của nó
a.(1$\frac{5}{7}$ $x^{2}$y).( $\frac{-7}{12}$ $xy^{2}$$z^{3}$ )
b.( 2$\frac{2}{3}$ $x^{2}$ $y^{2}$) ($\frac{1}{4}$)$^{2}$.(2$\frac{-3}{8}$ $x^{}$$y^{}$ $z^{2}$)
c.( 2$\frac{1}{3}$ $x^{2}$ $y^{3}$$z^{}$)$^{3}$.(- $\frac{3}{7}$$x^{5}$ $y^{4}$ $x^{2}$ 0)

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-09T04:35:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:36:56+00:00

  a) $\bigg(1\dfrac{5}{7}x^2y\bigg).\bigg(\dfrac{-7}{12}xy^2z^3\bigg)$

      $=\bigg(\dfrac{12}{7}x^2y\bigg).\bigg(\dfrac{-7}{12}xy^2z^3\bigg)$

      $=-x^3y^3z^3$

  Hệ số: $-1$

  Bậc: $3+3+3=9$

  b) $\bigg(2\dfrac{2}{3}x^2y^2\bigg).\bigg(\dfrac{1}{4}\bigg)^2.\bigg(2\dfrac{-3}{8}xyz^2\bigg)$

      $=\bigg(\dfrac{8}{3}x^2y^2\bigg).\dfrac{1}{16}.\bigg(\dfrac{-19}{8}xyz^2\bigg)$

      $=\dfrac{-19}{48}x^3y^3z^2$

  Hệ số: $\dfrac{-19}{48}$

  Bậc: $3+3+2=8$

  c) $\bigg(2\dfrac{1}{3}x^2y^3z\bigg)^3.\bigg(\dfrac{-3}{7}x^5y^4z^2\bigg)$

      $=\bigg(\dfrac{343}{27}x^6y^9z^3\bigg).\bigg(\dfrac{-3}{7}x^5y^4z^2\bigg)$

      $=\dfrac{-49}{9}x^{11}y^{13}z^{5}$

  Hệ số: $\dfrac{-49}{9}$

  Bậc: $11+13+5=29$

  0
  2021-09-09T04:37:04+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a)$(1\frac{5}{7}x^2y).($ $\frac{-7}{12}xy^2z^3)$

  = (12/7x²y) . (-7/12xy²z³)

  = -x³y³z³

  Vậy hệ số là -1 và bậc là 3 + 3 + 3 = 9

  b)$(2\frac{2}{3}x^2y^2).$ $(\frac{1}{4})^2.($ $2\frac{-3}{8}xyz^2)$ 

  = ( 8/3x²y² ) .1/16 . (-19/8xyz²)

  = -19/48x³y³z²

  Vậy hệ số là -19/48 và bậc là 3 + 3 + 2 = 8

  c)$(2\frac{1}{3}x^2y^3z)^3.($ $\frac{-3}{7}x^5y^4x^2)$ 

  = (343$x^{6}y^9z^3$ ).(-3/7$x^{5}y^4z^2)$ 

  = -49/9$x^{11}y^{13}z^5$ 

  Vậy hệ số là -49/9 và bậc là 11 + 13 + 5 = 29

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )