If anyone=–..,=–.. him I =-.. back at 9 o’clock A/ CALLS/ TELL/ WILL BE B/ CALLED/ TELLING/ WOULD B

Question

If anyone………………….,…………………. him I ……………… back at 9 o’clock
A/ CALLS/ TELL/ WILL BE
B/ CALLED/ TELLING/ WOULD BE
C/ IS CALLING/ TELL/ AM
D/ WILL CALL/ TO TELL / AM
CHỌN A,B,C,D

in progress 0
Melanie 2 ngày 2021-12-07T19:30:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:31:30+00:00

  đáp án: A 

  câu điều kiện loại 1 :diễn tả sự việc sẽ sảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

  dịch:Nếu có ai đó gọi/nói anh ta ,anh ta sẽ quay lại lúc 9h

  mình chx hiểu từ tell cho vô dou :))

  0
  2021-12-07T19:31:54+00:00

  If anyone………………….,…………………. him  I ……………… back at 9 o’clock
  A/ CALLS/ TELL/ WILL BE
  B/ CALLED/ TELLING/ WOULD BE 
  C/ IS CALLING/ TELL/ AM 
  D/ WILL CALL/ TO TELL / AM

  Câu điều kiện loại 1

  If + S + V(s,es), S+ will + V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )