If anyone=–..,=–.. him I =-.. back at 9 o’clock A/ CALLS/ TELL/ WILL BE B/ CALLED/ TELLING/ WOULD B

Photo of author

By Melanie

If anyone………………….,…………………. him I ……………… back at 9 o’clock
A/ CALLS/ TELL/ WILL BE
B/ CALLED/ TELLING/ WOULD BE
C/ IS CALLING/ TELL/ AM
D/ WILL CALL/ TO TELL / AM
CHỌN A,B,C,D

0 bình luận về “If anyone=–..,=–.. him I =-.. back at 9 o’clock A/ CALLS/ TELL/ WILL BE B/ CALLED/ TELLING/ WOULD B”

 1. đáp án: A 

  câu điều kiện loại 1 :diễn tả sự việc sẽ sảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

  dịch:Nếu có ai đó gọi/nói anh ta ,anh ta sẽ quay lại lúc 9h

  mình chx hiểu từ tell cho vô dou :))

 2. If anyone………………….,…………………. him  I ……………… back at 9 o’clock
  A/ CALLS/ TELL/ WILL BE
  B/ CALLED/ TELLING/ WOULD BE 
  C/ IS CALLING/ TELL/ AM 
  D/ WILL CALL/ TO TELL / AM

  Câu điều kiện loại 1

  If + S + V(s,es), S+ will + V

Viết một bình luận