Kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Question

Kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-07-24T01:24:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:26:00+00:00

  * Ý nghĩa lịch sử:

  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt ách thống trị gần một thế kỉ của thực dân Pháp.

  – Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  – Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

  – Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

   

  0
  2021-07-24T01:26:26+00:00

  2. Ý nghĩa lịch sử 

  – Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.

  – Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  – Miền Nam tiếp tục đấu trang chống Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

  – Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  – Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

  – Tuy nhiên, miền Nam chưa được giải phóng, nhân dân ta còn phải tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ chống đế quốc Mĩ nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

                                                                                                     linhpham36 >.<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )