khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ (2)

Question

khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
(2) quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
(3) Quá trình quang hợp tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể
(4) một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
(5) quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật
(6) quang hợp có vai trò cân bằng nồng độ oxi và cacbonic trong khí quyển, đồng thời tạo ra nguồn sản phẩm hữu cơ cho các sinh vật trên Trái Đất
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-07-23T04:53:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:55:36+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

  (4) và (6) ,(3) đúng 

  (1) sai vì cây hấp thụ co2

  (2) sai vì quang hợp là quá trình tổng hợp 

  (5) sai vì chỉ có thực vật tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp

  0
  2021-07-23T04:55:36+00:00

  Lí luận 1 sai vì trong quá trình quang hợp cây hấp thụ CO2 để sản sinh ra chất hữu cơ

  Lí luận 2 sai vì trong quá trình quang hợp cây cx sử dụng ánh sáng để tổng ợp chất hữu cơ

  Lí luận 3 sai vì quá trình tạo ra năng lượng để cung cấp cho cơ thể quá trình hô hấp

  Lí luận 4 đúng vì sản phẩm của quang hợp là O2 và chất hữu cơ

  Lí luận 5 sai vì chỉ có tế bào, 1 số động vật nguyên phân mỡi có thể thực hiện quá trình quang hợp

  Lí luận 6 đúng vì chúng đã cân bằng khí CO2 và khí O2 cũng tạo ra chất hữu cơ cung cấp cho sinh vật sống

  ⇒ chọn A. 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )