Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số 100! chứa th?

Question

Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số 100! chứa th?

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-05T21:12:04+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:13:38+00:00

  Đáp án:

   7164

  Giải thích các bước giải:

  1000! = 1.2.3…1000
  +) Các số chứa đúng lũy thừa 73
    (= 343) từ 1 đến 1000 là: 343; 686 => có 2 x 3 = 6 thừa số 7
  +) Các số chứa  lũy thừa 72
   từ 1 đến 1000 là: 49; …..; 980 => có (980 – 49) : 49 + 1=  20 số , trừ 2 số 343; 686
  => có 18 số chứa đúng lũy thừa 72
   => 18 x 2 = 36 thừa số 7
  +) Các số chứa lũy thừa 7 từ 1 đến 1000 là: 7 ; 14; …; 994 => có (994 – 7) : 7 + 1 = 142 số , trừ 20 chứa 72
   trở lên 
  => có 142 – 20 = 122 số chứa đúng 1 thừa số 7
  Vậy có tất cả 6 + 36 + 122 = 164 thừa số 7
  => 1000! phân tích ra thừa số nguyên tố chứa 7164 

  0
  2021-10-05T21:13:57+00:00

  Đáp án: `2`

   

  Giải thích các bước giải:

   `100=49+51=7^2+51`

  =>Số `100` phân tích ra thừa số nguyên tố 7 với số mũ = `2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )